Heart Sutra (Japanese)

Maka Hanya Haramita Shingyo

KAN-JI-ZAI BO-SATSU GYO JIN HAN-NYA HA-RA-MIT-TA JI SHO-KEN GO ON KAI KU DO IS-SAI KU-YAKU SHA-RI-SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE MA-KA HAN-NYA HA-RA-MIT-TA SHIN-GYO SHIKI JU SO GYO SHIKI YAKU-BU NYO ZE SHA-RI-SHI ZE SHO-HO KU-SO FU SHO FU MESTSU FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE-KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI-SHI MU I-SHIKI-KAI MU MU-MYO YAKU MU MU-MYO JIN NAI-SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO-DAI-SAT-TA E HAN-NYA HA-RA-MIT-TA KO SHIN MU KE-GE MU-KE-GE KO MU U KU-FU ON-RI IS-SAI TEN-DO MU SO KU-GYO NE HAN SAN-ZE SHO BUTSU E HAN-NYA HA-RA-MIT-TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI HAN-NYA HA-RA-MIT-TA ZE DAI SHIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU-TO-DO SHU NO JO IS-SAI KU SHIN-JITSU FU KO KO SETSU HAN-NYA HA-RA-MIT-TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU
GYA-TE GYA-TE HARA-GYA-TE
HARA-SO-GYA-TE BO-JI SOWA-KA.
HAN NYA SHIN GYO.

[NEGAWAKUWA KONO KUDOKU O MOTE AMANEKU ISSAINI OYOBOSHI WARERA TO SHUJO TO MINA TOMONI BUTSUDO O JOZEN KOTO.]

JI HO SAN-SHI I-SHI FU SHI SON BU-SA
MO-KO SA MO-KO HO-JA HO-RO-MI