Shi Gu Sei Gan (Four Great Bodhisattva Vows)

SHU JO MUHEN SEI GAN DO
BON NO MUJIN SEI GAN DAN
HO MON MURYO SEI GAN GAKU
BUTSUDO MUJO SEI GAN JO

However innumerable all beings are, I vow to save them all.
However inexhaustible my delusions are, I vow to extinguish them all.
However immeasurable the Dharma teachings are, I vow to master them all.
However endless the Buddha's way is, I vow to follow it completely.

SHU JO MUHEN SEI GAN DO
BON NO MUJIN SEI GAN DAN
HO MON MURYO SEI GAN GAKU
BUTSUDO MUJO SEI GAN JO